Bestuur VvE

Taken van het bestuur:

 

  • Taken zoals vastgelegd in de akte van splitsing.
  • Beheer van de middelen van de VvE.
  • Zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.


Het bestuur van de VvE wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat dit er twee of meer zullen zijn. De basis van de regeling volgt uit artikel 5:131 lid 1 BW. Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars veelal uit de leden benoemd en kan altijd door haar worden geschorst of ontslagen. Dit laatste geldt niet voor de administratief beheerder, tenzij deze tevens als bestuurslid is benoemd.

 

Het zogenaamde richtlijnenstelsel – de regels die voor vertegenwoordiging voor andere rechtspersonen gelden – is voor de bestuurder van een VvE niet van toepassing. De bevoegdheid van de bestuurder is beperkt door de akte van splitsing. De vergadering van eigenaars kan verder het bestuur in bevoegdheid beperken of aanwijzingen geven. Reden hiervan is het gedwongen lidmaatschap van een appartementseigenaar van de VvE en de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de VvE. Hierin verschilt een VvE van andere verenigingen en rechtspersonen.

 

Derden worden beschermd als de bestuurder in strijd met zijn bevoegdheid handelt waartoe hij niet bevoegd is, in die zin dat de beperking van een bevoegdheid bij akte van splitsing aan een derde kan worden tegengeworpen. Dit geldt ook voor besluiten van de vergadering van eigenaars die de derde bekend waren, waarbij op de derde overigens een informatieplicht rust.

 

De bestuurder moet haar taken behoorlijk vervullen op grond van artikel 2:9 BW. Zijn er meer bestuurders, dan zijn deze volgens de wet hoofdelijk aansprakelijk, indien de taken waarin zij faalden tot een gezamenlijke werkkring behoorden. Of zij onderling hun taken verdelen doet hieraan niets af. Een bestuurder is niet aansprakelijk als de tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

 

Tip !
Het bestuur dient voor inschrijving dan wel wijziging van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zorg te dragen.

^ Naar boven