Vergadering van eigenaars

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars, aan dit orgaan komen alle bevoegdheden toe, tenzij anders bij de akte van splitsing is geregeld. Minimaal één keer per jaar wordt een vergadering van eigenaars gehouden, bijeengeroepen door de bestuurder.

Alle leden hebben stemrecht zoals omschreven in de akte van splitsing. Een stemgerechtigde kan een volmacht verlenen om namens hem een stem uit te brengen. Besluiten worden over het algemeen genomen op basis van meerderheid (zie daarvoor de toepasselijke akte van splitsing!). Alle leden moeten hun medewerking verlenen aan genomen besluiten, tenzij dit, onder omstandigheden, nadeel oplevert voor eigenaren. Het bestuur ziet toe op uitvoering van de besluiten.

 

 

Tip !
De eigenaar wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van een vergaderbesluit, ook al is hij slechts bij volmacht op de vergadering aanwezig geweest.

^ Naar boven