Innen periodieke bijdragen

Periodieke voorschotbijdragen volgen uit de jaarlijks vast te stellen begroting. Het voldoen van periodieke (voorschot)bijdragen betreft een zogenaamde brengschuld, de VvE noch haar bestuurder hoeft hiervoor nota’s te zenden. In de bijdrage is meestal geen BTW opgenomen. Voor de inning van de bijdragen gelden dezelfde regels als voor het incasseren van andere geldbedragen.

 

Van belang is dat eigenaren zorgvuldig met elkaar omgaan, alleen al omdat de eigenaren gezamenlijk eigenaar zijn van hetzelfde gebouw en veelal ook buren van elkaar zijn. Voordat het innen van periodieke bijdragen uit handen wordt gegeven, moet een achterstallig betaler voldoende in de gelegenheid zijn gesteld en er aan zijn herinnerd om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

 

 

Tip !
Let wel: een schuld van een achterstallig betaler wordt omgeslagen bij de andere appartementseigenaren, zodat alle eigenaren belang hebben bij verhaal van de vorderingen.

RST advocaten heeft ook een grote incassotak, die zich voor een groot gedeelte bezighoudt met het incasseren van bijdragen aan de VvE.
Tip !
De periodieke voorschotbijdragen mogen in beginsel niet worden verrekend cq opgeschort in verband met klachten over of vorderingen op de VvE. In het Modelreglement 2006 is dit ook vastgelegd.
Tip !
Van belang is dat – in geval van inning van de achterstand middels gedwongen verkoop van het appartementsrecht – de achterstand in periodieke bijdragen niet verder oploopt dan het lopende en voorafgaande boekjaar.

^ Naar boven