Verzekeringen

Van belang is het in appartementsrechten gesplitste complex goed te verzekeren.

 

Een eigenaar van een appartementsrecht heeft zowel een gemeenschappelijk recht als een privé recht.

 

Een eigenaar heeft er belang bij dat beide rechten tegen de volle waarde worden verzekerd.

 

Immers indien het gehele complex niet tegen de volle waarde zou worden verzekerd, is er geen zekerheid dat het gebouw na het ontstaan van schade in zijn oorspronkelijke toestand zal worden hersteld.

 

Om die reden is in modelreglementen van splitsing in appartementsrechten het bestuur aangewezen om voor de nodige verzekeringen zorg te dragen. Zie onder meer artikel 15 van het modelreglement 2006, met de verplichting voor het bestuur zorg te dragen voor:

 

- een uitgebreide opstalverzekering; en

- een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid van eigenaars.

 

Verzekering tegen andere gevaren kan na een rechtsgeldig besluit van de vergadering van eigenaars.

 

De verzekeringnemer van de polissen is in elk geval de gezamenlijke eigenaren. Immers de gezamenlijke eigenaren zijn tezamen eigenaar van het in appartementsrechten gesplitste complex.

 

Het bestuur moet er voor zorg dragen dat de zgn. appartementenclausule onderdeel uitmaakt van de polis. Voor modelreglement 2006 wordt voor de tekst daarvan hier verwezen naar artikel 15 lid 5.

 

Hiermee wordt gewaarborgd dat de schadepenningen, ook indien het ontstaan van de schade een van de eigenaren is te wijten, worden uitgekeerd door de verzekeringnemer, op de wijze als is bepaald bij akte van splitsing.

 

Een uitkering na schade vindt alleen onder bijzondere omstandigheden aan de individuele eigenaren plaats. In beginsel is het doel herstel van de schade, waarbij het bestuur van de VvE de gezamenlijke eigenaren vertegenwoordigt en het beheer van de schadepenningen voert.

 

Geschillen over het herstel dan wel de wijze van herstel kunnen aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

 

Zijn er verbeteringen aangebracht in een privé- gedeelte – denk aan het plaatsen van een luxe keuken- (of zijn er maatregelen genomen waardoor de waarde dalen) dan dient dit door de betreffende eigenaar zo spoedig als mogelijk bij de VvE te worden gemeld.

 

Een premie verhoging of verlaging als gevolg van die individuele aanpassing komt ten laste dan wel ten gunste van de betreffende eigenaar.

 

Ook een wijziging van de bestemming moet zo spoedig als mogelijk bij de VvE worden gemeld. Ook daarvoor geldt dat een premie verhoging of verlaging als gevolg van die individuele aanpassing ten laste dan wel ten gunste komt van de betreffende eigenaar.

 

 

Tip !
Het is niet aan te raden als individuele eigenaar de verzekering af te sluiten; voorkomen moet worden dat het gehele complex niet tegen de volle waarde is verzekerd.
Tip !
Ook een aanvullende individuele verzekering kan tot complicaties leiden; voorkomen moet worden een geschil tussen maatschappijen over de dekking van een schade aan een gemeenschappelijk gedeelte (denk aan een trappenhuis).
Tip !
Een schuldeiser van een individuele eigenaar kan geen beslag leggen op het aandeel van die eigenaar in verzekeringspenningen die door het bestuur van de VvE worden beheerd. Ook een curator van een eigenaar die failliet is, kan daarop geen rechten doen gelden.
Tip !
Mocht de schade aan één van de eigenaren zijn te wijten, dan houdt de verzekeringnemer mits tijdig gemeld, een recht van terugvordering op die eigenaar ter grootte van zijn aandeel daarin (breukdeel waarin hij ook in de gemeenschap is gerechtigd).

^ Naar boven